Informacja o naborze członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur

na członków komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057) i Rozdziału XII-Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr XX/119/20 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego oraz sporządzenie protokołu z pracy komisji.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania poufności danych zawartych w dokumentach i materiałach,
do których będą miały dostęp. Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu we Włodawie.

W przypadku zainteresowania pracą w ww. komisji, prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji do składu komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2020 r. Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa–pocztą, faksem na numer 82-57-22-444,
e-mail: zdrowie@powiat.wlodawa.pl lub osobiście w punkcie podawczym starostwa.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
/-/Andrzej Romańczuk

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej