OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu
„Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Na podstawie Uchwały Nr 356/22 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) działające na terenie Powiatu Włodawskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Programu.

 

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od dnia 13 października 2022 r. do dnia 28 października 2022 r.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl;

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J.Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa;

3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl

 

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydział  Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202, tel. 82 572 56 90 w.131.

Uchwała Nr 356_22 z dn. 12.10.2022 Zarządu Powiatu we Włodawie

Zał. 1 do Uchwały nr 356_22 z dn. 12.10.2022 Projekt programu współpracy na 2023 rok

Załącznik nr 2 Formularz konsultacji