INFORMACJA

o naborze na członków komisji konkursowej

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu we Włodawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu włodawskiego w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w w/w otwartym konkursie ofert.

Szczegóły w załącznikach:

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej