OGŁOSZENIE  O PONOWNYM NABORZE

Nabór kandydatów na członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie
II kadencji na lata 2021-2024

 

Na ogłoszony w dniu 17 lutego 2021 r. nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie wpłynęły w wyznaczonym terminie 4 ważne zgłoszenia kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie, który stanowi załącznik do uchwały nr XXXIV/206/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 września 2017 roku, Rada składa się z 11 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu włodawskiego.

W zaistniałej sytuacji dalsza procedura powołania Rady jest niemożliwa. W związku z powyższym ogłoszony zostaje ponowny nabór kandydatów do PRDPP we Włodawie (dotyczy to również podmiotów, które złożyły wnioski w poprzednim naborze)

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie podmioty upoważnione dokonują poprzez przesłanie kart zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl lub pocztą tradycyjną
na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa w terminie do dnia 16 kwietnia
2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Informacje w sprawie naboru do PRDPP we Włodawie można uzyskać w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202, tel. 82 572 56 90 w. 131.

Załączniki: