Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. A. Sokołowskiego we Włodawie, m. Włodawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 2653 o powierzchni  720 m2. Cena wywoławcza wynosi 64 900 zł netto.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy we Włodawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1W/00038059/3.

Działka położona wśród zabudowy mieszanej: usługowej, komercyjnej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Działka o nr 2653 w kształcie prostokąta. Teren działki niezabudowany, zakrzaczony, występują drzewa liściaste. Działka ogrodzona siatką stalową z bramą. Przy ogrodzeniu skrzynka elektryczna. Dostęp bezpośredni do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Dojazd drogą utwardzoną. Działka położona wśród gruntów o podobnym sposobie użytkowania. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włodawy, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/139/04 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 lutego 2004 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 78, poz. 1382 z 30.04.2004 r. Zgodnie z ww. Uchwałą działka o 2653 położona jest w terenie oznaczonym na mapie symbolem B 31 UZ – usługi zdrowia. 30U,KS- usługi i usługi komunikacji.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2024 r. (piątek) o godzinie 11:00.

Miejsce przetargu- Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6500 zł. Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 04.03.2024 r. (poniedziałek) na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, w Banku Spółdzielczym w Parczewie nr 62 8042 0006 0550 1603 2000 0050. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium Wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, podanym w zawiadomieniu w celu sporządzenia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do wiadomości publicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu jak i przedmiotu zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Włodawie w Wydziale Geodezji, ul. Kościelna 7 w godzinach 800-1600 w poniedziałki oraz w godzinach 7:30-15:30  od wtorku do piątku, tel. (82)57 25 663 (wew. 25).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie,  publikacji na stronie powiatwlodawski.pl oraz stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej jak również w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.