OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 24

22-200 Włodawa

tel. 082/5721 510, fax 082/5722 444

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz Nr XX/119/20 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej.  

TREŚĆ OGŁOSZENIA: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej