Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym
planowane do realizacji w trybie uproszczonym w 2021 roku

Informujemy, że w budżecie powiatu włodawskiego na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 11 100,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  1. Spływy kajakowe „majówka na Polesiu” – 1 500,00zł;
  2. 48 Rajd Pieszy „Ślimaków” – 1 500,00zł;
  3. XIV Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – 1 000,00zł;
  4. Zakup aktualizacji do programu księgowego w zakresie zmiany plików jpk i obsługa księgowa działań NGO – 2 000,00zł;
  5. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w kategorii drużyn dorosłych – 2 500,00zł;
  6. V Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” – 1 000,00zł;
  7. Spotkania integracyjne „Dzień Seniora” – 400,00 zł;
  8. Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy” – 400,00zł
  9. Udział w konkursie czytelniczym połączony z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 400,00zł;
  10. VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej – 400,00zł;

Zainteresowani mogą składać oferty na realizację wymienionych zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.). Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym trybie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowe przepisy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Na mocy rozporządzeń wprowadzone zostały  istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wprowadzone zamiany umożliwiają organizacjom rozliczenie z zadań w oparciu o osiągnięte rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań. Podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania będzie ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów. Jednak należy pamiętać, że organizacje nadal związane są z zasadami wydatkowania środków i ich księgowania.

Zał. 1 Wzór Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 

Zał. 2 Wzór Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego