OGŁOSZENIE

Zaproszenie do zgłaszania delegatów na obrady
Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych
dokonującego wyboru członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie
II kadencji na lata 2021 – 2024

Działając na podstawie Uchwały nr XXXIV/206/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie powiatu włodawskiego, z siedzibą w powiecie włodawskim do zgłaszania delegatów do reprezentowania organizacji w obradach Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych i do udziału w głosowaniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie w dniu 9 czerwca 2021 r., o godz. 9 00.

Zgłoszenia delegatów na obrady Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych podmioty upoważnione dokonują poprzez przesłanie kart zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa do dnia 4 czerwca 2021 r.(decyduje data wpływu do urzędu).

Informacje w sprawie naboru delegatów można uzyskać w Wydziale  Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202, tel. 82 572 56 90 w.131.

Załączniki: